Κλάση I

Φωτιστικά κλάσης Ι με γειωμένα μεταλλικά μέρη.Class I light fixture with grounded metal parts.

Συλλογές